• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
  • Lazer dolandyryjy
  • Lazer Galvo skaner kellesi
  • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
  • Lazer optikasy
  • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

Aýna gaýtadan işlemekde lazeriň goşundylary

Ady
Bölün

Lazer aýna kesmek

Aýna giňden ulanylýarýaly meýdanlarawtoulag, fotoelektrik,ekranlarwe öý enjamlarys sebäpliartykmaçlyklaryny öz içine alýarköptaraply görnüşi,beýiktransmissivitywe dolandyrylýan çykdajylar.Bu ugurlarda has takyklygy, has çaltlygy we has çeýeligi (aýna gaýtadan işlemek we tertipsiz nagyşlary gaýtadan işlemek ýaly) aýna gaýtadan işlemäge isleg bar.Şeýle-de bolsa, aýnanyň näzik tebigaty, çatryklar, çipler ýaly birnäçe gaýtadan işlemek kynçylyklaryny döredýär.wedeň däl gyralary.Inenädipthelazer edip bilerprosesiaýna materiallary we aýna gaýtadan işlemegiň gowulaşmagyna kömek edýärönümçilik.

Lazer aýna kesmek

Adaty aýna kesmegiň usullarynyň arasynda has giňden ýaýran usullar mehaniki kesmek, ýalyn kesmek,wesuw kesmek.Bu üç adaty aýna kesmegiň usullarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleriaşakdakylardyr.

Arza kazyýeti1

Mehaniki kesmek
Üstünlikleri
1. Pes çykdajy we aňsat işlemek
2. Kesmek üçin kemçilikler
Adetmezçilikleri
1. Çipleri we mikro-çatryklary aňsat öndürmek, gyranyň kesilmeginiň güýjüniň peselmegine we zerur kesilen CNC inçe üwemegine sebäp bolýar
2. Iň ýokary kesiş bahasy: geýmek aňsat gural we yzygiderli çalyşmak zerur
3. Az önümçilik: diňe göni çyzyklary kesmek we şekilli nagyşlary kesmek kyn

Ameangyn kesmek
Üstünlikleri
1. Pes çykdajy we aňsat işlemek
Adetmezçilikleri
1. Takyk gaýtadan işlemegiň öňüni alýan ýokary termiki deformasiýa
2. Köpçülikleýin önümçiligiň öňüni alýan pes tizlik we pes netijelilik
3. Ekologiýa taýdan arassa däl ýangyç ýakmak

Arza kazyýeti2
Arza kazyýeti3

Suw kesmek
Üstünlikleri
1.CNC dürli çylşyrymly nagyşlary kesmek
2. Sowuk kesmek: ýylylyk deformasiýasy ýa-da ýylylyk täsiri ýok
3.Sumşak kesmek: takyk burawlamak, kesmek we galyplary gaýtadan işlemek gutarýar we ikinji derejeli gaýtadan işlemegiň zerurlygy ýok
Adetmezçilikleri
1. Iň ýokary çykdajy: köp mukdarda suw we gum ulanmak we ýokary tehniki hyzmat
2. Önümçilik gurşawyna ýokary hapalanma we ses
3. impactokary täsir güýji: inçe listleri gaýtadan işlemek üçin amatly däl

Adaty aýna kesmek haýal tizlik, ýokary çykdajy, çäkli gaýtadan işlemek, ýerleşdirmek kyn we aýna çipleri, çatryklary we deň däl gyralary öndürmek ýaly köp sanly kemçilikleri bar.Mundan başga-da, goşmaça önümçilik wagtyny we çykdajylaryny hökmany suratda ýokarlandyrýan bu kynçylyklary ýeňilleşdirmek üçin gaýtadan işlemegiň dürli ädimleri (ýuwmak, üwemek we ýuwmak ýaly) zerur.

Lazer tehnologiýasynyň ösmegi bilen lazer aýna kesmek, kontakt däl gaýtadan işlemek ösýär.Işleýiş tertibi, lazeri aýnanyň orta gatlagyna gönükdirmek we termal birleşme arkaly uzyn we gapdal partlama nokadyny emele getirmek, aýnanyň molekulýar baglanyşygyny üýtgetmekdir.Şeýlelik bilen, aýnadaky goşmaça täsir güýji tozan hapalanmazdan we has az kesilmezden öňüni alyp bolar.Mundan başga-da, 10umyň içinde deň däl gyralary dolandyryp bolýar.Lazer aýna kesmek aňsat we ekologiýa taýdan arassa we adaty aýna kesmegiň köp kemçiliklerinden gaça durýar.

BJJCZ lazer aýna kesmek üçin P2000 diýip gysgaldylan JCZ aýna kesmek ulgamyny işe girizýär.Ulgam ýokary tizlikli we ýokary takyklyk bilen aýnany kesip bilýän PSO funksiýasyny (ýaýyň aralyk takyklygy 500mm / s tizlikde ± 0.2um çenli) öz içine alýar.Bu artykmaçlyklary we gaýtadan işlemeden soňky bölünişikleri birleşdirip, ýokary hilli üstki bezeglere ýetip bolýar.Ulgam ýokary takyklygyň artykmaçlyklaryna eýedir, mikro-çatryklar, döwülmezlik, çipler ýok, döwülmäge ýokary garşylyk, şeýle hem ýuwmak, üwemek we ýuwmak ýaly ikinji derejeli gaýtadan işlemegiň zerurlygy ýok, bularyň hemmesi önümçiligi we netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar. çykdajylary azaltmak.

                                                                                                                                                                                                                         Lazer aýna kesmegiň suratyny gaýtadan işlemek

Arza kazyýeti4

ICON3Arza

Ultra inçe aýna we çylşyrymly şekilleri we nagyşlary gaýtadan işlemek üçin JCZ aýna kesmek ulgamy ulanylyp bilner.Adatça jübi telefonlarynda, sarp ediş elektronikasynda, 3C elektron önümlerinde, awtoulaglar üçin izolýasiýa aýnasynda, akylly öý ekranlarynda, aýna gaplarynda, linzalarda we beýleki ugurlarda ulanylýar.

Arza kazyýeti5

Lazer aýna burawlamak

Lazerler diňe aýna kesmekde däl, eýsem aýnadaky dürli duralgalar bilen deşikleri we mikro deşikleri gaýtadan işlemekde hem ulanylyp bilner.

JCZ lazer aýna buraw ergini, kwars aýnasy, egri aýna, nokat boýunça ultra inçe aýna nokady, çyzyk boýunça çyzyk we ýokary gözegçilik edip bilýän gatlak boýunça dürli aýna materiallaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.Highokary çeýeligi, ýokary tizligi, ýokary takyklygy, ýokary durnuklylygy we inedördül deşikler, tegelek deşikler we listello deşikleri ýaly dürli nagyşlary gaýtadan işlemek ýaly köp artykmaçlygy bar.

Arza kazyýeti6

ICON3Arza

JCZ lazer aýna buraw ergini fotowoltaik aýna, ekranlara, lukmançylyk aýnasyna, sarp ediş elektronikasyna we 3C elektronikasyna ulanylyp bilner.

Arza kazyýeti7

Aýna önümçiliginiň we aýna gaýtadan işlemegiň tehnologiýasynyň we lazerleriň peýda bolmagy bilen häzirki wagtda aýnany gaýtadan işlemegiň täze usullary bar.Lazer dolandyryş ulgamynyň takyk gözegçiligi astynda has takyk we has netijeli işlemek täze saýlama bolýar.


Iş wagty: Maý-06-2022