• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
  • Lazer dolandyryjy
  • Lazer Galvo skaner kellesi
  • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
  • Lazer optikasy
  • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

2021-NJI GÖRNÜŞ, WELCOME 2022

Ady1
Bölün

 JCZ ualyllyk gysgaça mazmuny

2021-nji ýyl tamamlanýar, şu ýyl JCZ işgärleri köp işlemek, pragmatiki we innowasiýa etmek üçin birleşdiler, hemişe "her bir adama hormat goýmak, durmuşy gowulaşdyrmak tehnologiýasy, ýeňiş gazanmak we durnukly ösüş" esasy düşünjesine eýerýärler, "şöhle geçiriş we gözegçilik hünärmenleri" korporatiw göz öňüne getirmegi maksat edinýän, ýakyn 2022-nji ýylda JCZ müşderilerimizi sylaglamak üçin birinji derejeli hil, hil hyzmatyny dowam etdirer!

                                                                                                                            Suzhou JCZ-iň täze syýahaty
                      
  2021-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Pekin JCZ Tehnologiýa Ş. Geljekde Suzhou JCZ JCZ toparyny ösdürmegiň merkezi bolar, zehinleri taýýarlamagy we ornaşdyrmagy ösdürer, gözleg we ösüş merkezini döreder, tehnologiki innowasiýalary we gözleg we ösüş mümkinçiliklerini güýçlendirer we ösüşiň ösüşine goşant goşar. lazer pudagy.
Surat1.1
                                                                                               Lazer gaýtadan işleýän hünär komitetiniň müdiri
Wan uliulýang we partiýasy
JCZ gözleg we ýolbelet işleri

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda lazer gaýtadan işleýän hünär komitetiniň müdiri Wan uliulýang we komitetiň baş sekretary Çen Çao gözleg we pikir alyşmak üçin Pekin JCZ Technology Co. Ltd.

Surat1.3
                                                                                                                                             Hormatlar we baýraklar
ICON3 Prizma baýragynyň finalçysy
2021-nji ýylyň ýanwar aýynda JCZ, köp ýyllaryň dowamynda işlenip düzülen EZCAD lazer gaýtadan işleýän programma üpjünçiligi üçin dünýädäki optoelektronika pudagynda iň ýokary hormat bolan Prism baýragynyň finalçysy hökmünde saýlandy.
Surat1.5
ICON3Ringier Technology innowasiýa baýragyny aldy
   9-njy sentýabrda, JCZ, G3 Pro sürüjimiz we gözegçilikli toplumlaýyn skaner moduly bilen "2021 Lazer Industry-Ringier Technology Innovation Award" baýragyny aldy.
Surat1.8
ICON3 Suzhou ýokary tehnologiýaly zolakly telekeçiler
  2021-nji ýylyň iýun aýynda JCZ-iň başlygy Ma Huewen, Suzhou ýokary tehnologiýa zolagy tarapyndan 2021-nji ýylda "Suzhou ýokary tehnologiýaly zona telekeçileriniň" biri hökmünde saýlandy.
Surat 1.6
ICON3 Pekiniň intellektual eýeçilik synag bölümi
2021-nji ýylyň sentýabr aýynda JCZ "Pekiniň intellektual eýeçiligi görkeziş bölümi" diýlip ykrar edildi.
       
Surat 1.9

ICON3"Gizlin ýagtylyk baýraklary" 2021 Lazer pudagynda görnükli ösüş kärhanasy baýragy

 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda, lazer pudagy üçin birnäçe ýyllap üznüksiz tehnologiýa güýji bolan JCZ, dabarada lazer pudagynda görnükli ösüş kärhanasy baýragyny aldy.
suratlar1.10
                                                                                                                                                       Täze geliş
ICON2Sürüji we dolandyryş toplumlaýyn skaner moduly
                                                           Umumy wezipeler
ICON3Täze Sürüji we Dolandyryş Toplumlaýyn dizaýn (integrirlenen)lazer dolandyryş kartasy), öz bellik dolandyryş ulgamy bilen
   
ICON3Esasan tapawutlandyrylan funksiýa
   
ICON3Gowulaşdyrylan ygtybarlylyk üçin ýönekeý daşarky simler
   
ICON3Ikinji derejeli ösüş funksiýasyny üpjün ediň
   
ICON3Has düzülip bilinýän hyzmatlar
   
ICON3JCZ akylly zawodyny goldaň
Surat4

ICON2J1000

  J1000 uçuş dolandyryş ulgamyulgamy we lazeri birleşdirýän LINUX ulgamyny kabul edýärbirinde gözegçilik.

-Okary päsgelçilikli doly örtükli metal jaýlary kabul ediňukyby.

Önüm senesini bellemek üçin, galplyga garşy, önümiň yzarlanylyşy,turba geçiriji hasaplaýjy we beýleki goşundylar.

Iýmitde köplenç ulanylýar,içgi, turbageçiriji, derman we beýleki pudaklar

Surat5
                                                                                                                                                  Hyzmat täzelenmesi

ICON3Müşderi hyzmat ulgamy

JCZ müşderi hyzmat ulgamyny işe girizeninden bäri, müşderilere zerurlyklaryna has laýyk gelýän hyzmatlary hödürlemek üçin yzygiderli täzelenýär we gaýtalanýar.2021-nji ýylda müşderiler üçin onlaýn kalibrleme, yzyna gaýtarmak, ygtyýarnama kody soramak, bilim bazasy we önüm merkezi (ähli maglumatlary önümiň görnüşine görä göçürip alyň) funksiýalary optimallaşdyryldy.

Surat 6

ICON3JCZ akylly zawody

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ezcad3 programma üpjünçiligini, Sorag-jogap soraglaryny we iň soňky we iň gyzykly programma paýlaşmasyny yzygiderli öňe sürýän JCZ Smart Zawody resmi taýdan işe girizildi, Ezcad3 programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen gazanmak üçin wagt we ýeriň çäklerini bozdy. bilim.

 

7-nji surat
                                                                                                                                                   Sergiler                                            

  2021-nji ýylda JCZ epidemiýanyň öňüni alyş çäreleri boýunça sergilere gatnaşyp, kärhananyň radiasiýasyny we daş-töweregine täsirini ýokarlandyrmaga, markanyň görnükliligini we abraýyny has-da ýokarlandyrmaga we has köp üpjünçilik we isleg üçin aragatnaşyk mümkinçiliklerini döretmäge çalyşdy. taraplary.

ICON3Fotonikanyň lazer dünýäsi Hytaý 2021

suratlar9

ICON3TCT sergisi 2021

Surat 12

ICON3LazerFair Şençzhenen 2021

Surat 13

Iş wagty: -anwar-04-2022