• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
  • Lazer dolandyryjy
  • Lazer Galvo skaner kellesi
  • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
  • Lazer optikasy
  • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

JCZ 2021-nji ýyldaky gizlin yşyk baýraklaryny gazandy

Ady1
Bölün

"Gizlin ýagtylyk baýraklary"
2021 Lazer senagatynda görnükli ösüş kärhanasy baýragy 

Hormat pursatlary

Gizlin yşyk baýraklary
  2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Şençzhenen şäherinde 2021-nji ýyldaky “Gizlin ýagtylyk baýraklary”, 4-nji Hytaý lazer senagatynyň innowasiýa goşant goşmak baýragy gowşurylyş dabarasy Şençzhenen şäherinde geçirildi.Lazer pudagy üçin ençeme ýyllap üznüksiz tehnologiýa güýji bilen JCZ ýeňiji boldyGörnükli Ösüş Kärhanasy baýragydabarada lazer pudagynda.Içimlik suw we çeşmäniň pikirlenişi, JCZ-iň şöhleleri geçirmek we gözegçilik pudagynda tutanýerliligi we tagallalary pudak tarapyndan ykrar edildi.
"Gizlin ýagtylyk baýraklary", Hytaýda önümler we tehnologiýalar boýunça öňdebaryjy baýraga öwrülmegi, tehnologiýany döwrebaplaşdyrmak we Hytaýda lazer pudagynda önümi täzelemek üçin bir ýol döredip, lazer kärhanalary üçin pudak görkezijisini döretmegi maksat edinýär. mysal we pudagyň ýokary hilli ösüşine we innowasiýa ösüşine ýolbaşçylyk etmek üçin nusga döretmek.Şöhle geçiriş we gözegçilik pudagynda öňdebaryjy hökmünde JCZ diňe bir güýçli we işlemek aňsat EZCAD dolandyryş ulgamy bilen lazer gaýtadan işleýän enjamlar üçin çözgütler bermek bilen çäklenmän, eýsem-de bolsa, bökdençlik tehnologiýalaryna yzygiderli hüjüm edýär. lazer gaýtadan işlemek, ulanyjylar üçin "ýönekeý", lazeri gaýtadan işleýän maşyny "umumy gural" ýaly edýär. "Lazer senagatynda görnükli ösüş kärhanasy baýragy" baýragy mynasyp. Milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde "ýörite maksatly" we täze "kiçi we orta kärhana we intellektual eýeçilik hukugynyň synag birligi bolan JCZ, on ýedi ýyl bäri şöhläni geçirmek we gözegçilik pudagynda işleýär we şöhleleri geçirmek we gözegçilik ulgamyny gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýar. ulgam integratorlary we Hytaýyň önümçilik pudagyny özgertmek we kämilleşdirmek üçin iň oňat çözgüt.Bar bolan tehnologiýa esaslanyp, kompaniýa lazer dolandyryş programma üpjünçiligini, integrirlenen sürüjini we dolandyryş ulgamyny, 3D çap ediş dolandyryş ulgamy, maşyn görüşi, lazer çeýe önümçiligi we beýleki dolandyryş tehnologiýalaryny öwrenmek we ösdürmek we bulary birleşdirmek üçin serişdeleri goýdy. 3C elektronikasy, täze energiýa batareýalary, täze energiýa ulaglary, fotoelektrik, PCB we beýleki pudaklar üçin ýöriteleşdirilen lazer gaýtadan işlemek çözgütleri bilen üpjün etmek üçin senagat zerurlyklaryna görä birlik tehnologiýalary.Lazer bellemek, lazer takyklygy kesmek, lazer takyk kebşirlemek, lazer urmak, lazer 3D çap etmek (çalt prototip ýazmak) we beýleki amaly meýdanlar üçin hünär çözgütleri bilen üpjün edýäris.
Geljekde “Golden Orange Technology” lazer pudagynda bazar gurşawyndan we mümkinçiliklerinden doly peýdalanar, kärhananyň içindäki amatly çeşmeleri öwrener, bar bolan önümleri we hyzmatlary güýçlendirer, ulgam integratorlaryny birinji derejeli önümler we ýokary hilli üpjün eder. hyzmatlary we Hytaýyň lazer pudagynyň ösüşini we ösüşini bilelikde öňe sürýär.

Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr